Valideringsdelegationens första möte

Idag sammanträdde Valideringsdelegationen 2015-2019 för första gången. Bland annat beslutades att ett förslag till nationell strategi för validering ska tas fram under 2016 för överlämnande till regeringen.

Mötet leddes av delegationens ordförande Jonas Milton, som underströk att inspel och dialog välkomnas. Efter en nulägesbeskrivning och föredragning om aktuella politiska initiativ på valideringsområdet beslutades att arbetets fokus kommer behöva skifta under delegationens fyraåriga uppdrag. Arbetet med att ta fram förslag till en nationell strategi för validering blir ett första sådant prioriterat område. Målsättningen är att ett förslag till strategi ska kunna överlämnas till regeringen under slutet av 2016. En dialog med berörda aktörer planeras till hösten 2016 för att ventilera strategins inriktning och utformning. Förutom strategin beslutade delegationen att samverkan om validering i regionerna och utvecklingen av validering inom högskolan är prioriterade områden den närmaste tiden.

En expertgrupp kommer att knytas till delegationen, utsedd av Utbildningsdepartementet. Det beslutades också att delegationsmöten kommer att hållas cirka fyra gånger per år, nästa möte äger rum torsdag den 17 juni 2016.