Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen

Omslagsbild till rapporten.Denna forskningsrapport från juni 2019 sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Författare: Alexandru Panican och Susanna Björklund, Socialhögskolan, Lunds universitet.

I studien utvecklas:

  • En generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Modellen ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.
  • Generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga socionomutbildningar i Sverige för att därmed skapa en enhetlig och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt arbete som akademiskt självständigt ämne.

Läs mer och ladda ner forskningsrapporten på Lunds universitets forskningsportal


Avhandling om validering av yrkeskunskap

I avhandlingen från maj 2019 studerar Maria Johansson på Linnéuniversitetet hur valideringen går till inför antagning till yrkeslärarprogrammet vid de tio lärosäten som ger utbildningen i Sverige. Några av slutsatserna är att yrkeskunskap ofta är avancerad men svår att formulera i ord för den som har kunskapen, exempelvis inom frisöryrket. Det finns då en risk att yrkeskunskapen förenklas när den anpassas och transformeras för att passa utbildningssystemet.  Det kan också finnas en risk att de som validerar yrkeskunskap drar slutsatser utifrån den skriftliga förmågan hos den sökande och inte utifrån hens yrkeskunskap.

» Artikel om avhandlingen om yrkeskunskap på Linnéuniversitetets webbplats


Quality in Validation of Prior Learning

Omslag till forskningsrapporten.En grupp forskare från Finland, Sverige och Danmark har genomfört en studie om kvalitet i valideringsprocessen. Forskarna har utgått från en modell för kvalitetssäkring i validering framtagen 2013 av NVL:s expertnätverk för validering.

De åtta kvalitetsfaktorerna är: Information, Förutsättningar, Dokumentation, Koordinering, Vägledning, Kartläggning, Bedömning och Uppföljning (Information, Preconditions, Documentation, Co-ordination, Guidance, Mapping, Assessment, Follow-up).

Modellens användbarhet har studerats genom att tre nordiska utbildningsanordnare har deltagit i en interaktiv forskningsprocess. Resultaten visar att modellen fungerar för att peka ut strategiskt viktiga delar och faser i valideringsprocessen ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Forskarna kan se att modellens breda ansats har varit användbar för att identifiera utvecklingsområden hos samtliga deltagande utbildningsanordnare, oavsett land och skillnad i organisation. Det gemensamma för anordnarna är att de bedriver yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Författare till rapporten: Per Andersson, Linköpings universitet, Timo Halttunen, University of Turku och Ulla Nistrup, VIA University College i Århus.

» Quality in Validation of Prior Learning på Norden.org


Valideringens Janusansikte – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser

Omslag till rapporten.I rapporten från juni 2016 presenteras en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige. En slutsats är att branschernas egna valideringssystem och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beroende på systemets utformning och förankring. Författare: Alexandru Panican, docent vid Lunds universitet och Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

» Läs mer och ladda ner rapporten på Ratios webbplats


Nordisk forskning och exempel på validering

Omslag till rapporten.Denna forskningsöversikt från 2012 presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande. Syftet med rapporten är dels att analysera exempel på valideringsverksamhet inom Norden, dels att synliggöra den forskning som bedrivits inom valideringsområdet i de nordiska länderna. Rapporten är skriven av docent Per Andersson och fil.dr Tova Stenlund.

» Forskningssammanställning: Nordisk forskning och exempel på validering (NVL:s webbplats)