På denna sida hittar du Valideringsdelegationens remissvar på betänkanden och promemorior från regeringen.


2019

Standard och riktlinjer för branschvalidering

Valideringsdelegationen har ombetts att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) remiss avseende revidering av kvalitetskriterier i MYH:s ”Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens”.


2018


Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

I promemorian föreslås att högskoleförberedande utbildning som anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen, ska ges nya möjligheter att kombinera kurser som är högskoleintroducerande med kurser som leder till grundläggande och särskild behörighet.

Promemoria: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (regeringen.se)


Tid för utveckling

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid lämnar överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet.

SOU 2018:24: Tid för utveckling (regeringen.se)


Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning

I denna promemoria lämnas förslag till ändringar i förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Syftet med ändringarna är att bättre kunna tillvarata kunskap och kompetens som har inhämtats i andra länder än i Sverige.

Promemoria: Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (regeringen.se)


Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

En utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet har haft i uppdrag att se över förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar och lämna förslag på bland annat hur nuvarande stödordning kan utvidgas till att omfatta arbetsgivare som i dag inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion eller av ett hängavtal till ett sådant.

Promemoria: Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna (regeringen.se)


2017


Arbetsförmedlingens RFI om validering

Valideringsdelegationen har ombetts att lämna synpunkter på Arbetsförmedlingens Request for Information (RFI) om en ny upphandling av validering.

Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen.

Promemoria: Brett deltagande i högskoleutbildning (regeringen.se)


Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land.

SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (regeringen.se)


2016


Vägen in till det svenska skolväsendet

Utredningen har i uppdrag att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har.

SOU 2016: 35 Vägen in till det svenska skolväsendet (regeringen.se)


Validering med mervärde

Denna promemoria har utarbetats inom Utbildningsdepartementet. Vissa förslag har omhändertagits i regeringens budgetproposition för 2016. Det gäller bland annat utvecklandet av kurser om validering för studie- och yrkesvägledare, framtagande av valideringsstandard i samarbete med olika branscher samt stöd för lärosätenas arbete med att utveckla processer och varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens.

Ds 2016:24 Validering med mervärde (regeringen.se)


Kvalitetsledning – Validering av individuell kompetens

Valideringsdelegationen gavs möjlighet att lämna synpunkter till föreningen Swedish Standard Institute på en föreslagen standard gällande validering av individuell kompetens.