Skrivelse: Valideringsprocessen för lärare med utländsk examen

I denna skrivelse lämnar Valideringsdelegationen två konkreta förslag för effektivare valideringsprocess mot svensk behörighet för personer med utländsk lärarexamen. Förslagen skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster genom att minska kompletteringarna, korta vägen till behörighet och underlätta kompetensförsörjningen.


Läge och utveckling av validering – årlig redovisning 2018

Valideringsdelegationen ska årligen lämna en redovisning till Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider. I den årliga redovisningen för 2018 drar delegationen slutsatser om utvecklingen respektive behoven av fortsatta insatser.


SOU 2018:29 Validering i högskolan

Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.


SOU 2017:18 En nationell strategi för validering

Betydligt fler personer ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd, oavsett hur de förvärvat den. Därför har Valideringsdelegationen enats om en nationell strategi för validering som syftar till att få generella och långsiktiga strukturer för validering på plats.


Branschvalideringens användning och nytta

Rapport om framgångsrik användning av branschvalidering, med några goda exempel samt identifierade framgångsfaktorer och hinder. Rapporten är framtagen med stöd av Valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering.


Vägledning för aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar

Denna vägledning vänder sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer och ger handfasta råd om hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering. Vägledningen har arbetats fram med utgångspunkt i regionala aktörers egna erfarenheter och lärdomar.