SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vinröd framsida av en skrift.Valideringsdelegationen föreslår i sitt slutbetänkande åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (regeringen.se)
SOU 2019:69 Validation – for skills supply and lifelong learning (regeringen.se)


SOU 2018:29 Validering i högskolan

Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (regeringen.se)
SOU 2018:29 Validation in higher education – summary in English (regeringen.se)


SOU 2017:18 En nationell strategi för validering

Betydligt fler personer ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd, oavsett hur de förvärvat den. Därför har Valideringsdelegationen enats om en nationell strategi för validering som syftar till att få generella och långsiktiga strukturer för validering på plats.

SOU 2017:18 En nationell strategi för validering (regeringen.se)
SOU 2017:18 A national strategy for validation – summary in English (regeringen.se)


Uppföljning av fortbildningsinsats i validering

Strategirådet har på uppdrag av Valideringsdelegationen genomfört en uppföljning av kursen Validering i praktiken (7,5 högskolepoäng). Uppföljningen har haft ett tudelat syfte. Dels har uppföljningen önskat ge en bild av utbildningens effekter, och därmed vilket värde denna typ av kompetensutvecklingsinsats potentiellt kan skapa. Dels ska uppföljningen ge en bild av styrkor respektive utvecklingsområden i utbildningens genomförande, som kan bidra till lärande och vidareutveckling av framtida kompetensutvecklingsinsatser inom området.


Läge och utveckling av validering – årlig redovisning 2019

Valideringsdelegationen ska årligen lämna en redovisning till Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider. I den årliga redovisningen för 2019 drar delegationen slutsatser om utvecklingen respektive behoven av fortsatta insatser.


Läge och utveckling av validering – årlig redovisning 2018

Valideringsdelegationen ska årligen lämna en redovisning till Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider. I den årliga redovisningen för 2018 drar delegationen slutsatser om utvecklingen respektive behoven av fortsatta insatser.


Implementering av valideringsarrangemang i Sverige

Den 19 november 2015 tillsatte regeringen Valideringsdelegationen som ett led i implementeringen i Sverige av Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Enligt rekommendationen ska EU:s medlemsstater senast 2018 ha inrättat arrangemang för validering.

Valideringsdelegationen har, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, sammanställt en redovisning av hur Sverige har implementerat EU:s rekommendation om validering.


Valideringsprocessen för lärare med utländsk examen

I denna skrivelse lämnar Valideringsdelegationen två konkreta förslag för effektivare valideringsprocess mot svensk behörighet för personer med utländsk lärarexamen. Förslagen skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster genom att minska kompletteringarna, korta vägen till behörighet och underlätta kompetensförsörjningen.


Branschvalideringens användning och nytta

Rapport om framgångsrik användning av branschvalidering, med några goda exempel samt identifierade framgångsfaktorer och hinder. Rapporten är framtagen med stöd av Valideringsdelegationens arbetsgrupp för branschvalidering.


Vägledning för aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar

Denna vägledning vänder sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer och ger handfasta råd om hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering. Vägledningen har arbetats fram med utgångspunkt i regionala aktörers egna erfarenheter och lärdomar.