Universitets- och högskolerådet (UHR)

I denna rapport presenterar UHR förslag till hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas, enligt uppdrag från regeringen i myndighetens regleringsbrev.

Universitets- och högskolerådet 2016: En särskild valideringsinsats (UHR:s webbplats)


Arbetsförmedlingen

Återrapportering till regeringen. Arbetsförmedlingen fick år 2014 ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens.

Arbetsförmedlingen 2015: Uppdrag att utveckla metoderna för och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens (Arbetsförmedlingens webbplats)


Statskontoret

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och bedömt insatser för att validera utrikes föddas och nyanländas kompetens.

Statskontoret 2013: Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda (Statskontorets webbplats)


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

I det här dokumentet presenteras nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan 2012: Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens (MYH:s webbplats)