Rådets rekommendation om validering

Enligt Rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande ska EU:s medlemsstater senast 2018 ha inrättat arrangemang för validering som gör det möjligt för enskilda att:

  • få kunskap, färdigheter och kompetens som förvärvats via icke-formellt och informellt lärande validerade.
  • erhålla en fullständig kvalifikation eller, i tillämpliga fall, en partiell kvalifikation på grundval av det validerade icke-formella och informella lärandet.


EU:s definition av validering

Validering är en process där ett behörigt organ bekräftar att en person har uppnått läranderesultat som mätts mot en relevant standard och som består av fyra etapper:

  1. Identifiering, under ett samtal, av individens särskilda erfarenheter
  2. Dokumentation för att synliggöra individens erfarenheter,
  3. formell bedömning av dessa erfarenheter, samt
  4. Certifiering av resultaten av bedömningen som kan leda till en full eller partiell kvalifikation.

Myndigheten för yrkeshögskolan


Standard och riktlinjer för branschvalidering

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har utarbetat en standard för branschvalidering av yrkeskompetens som kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.

Standarden har tagits fram i samarbete med branscher som har kunskap om och erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller och den är förankrad i myndighetens branschnätverk för validering.

» Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens (MYH:s webbplats)


Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens

I det här dokumentet presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.

Med kriterier avses här krav som ska vara uppfyllda för att något ska anses vara validering av reell kompetens i den nationella strukturen. Riktlinjerna anger förutsättningar för hur validering ska genomföras och pekar på nödvändiga stödstrukturer/processer.

» Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens (MYH:s webbplats)


Pilotstudie: Riktat statsbidrag för validering inom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, gjorde 2016 en pilotstudie med syfte att utveckla valideringsverksamheten inom yrkeshögskolan och undersöka effekterna av ett riktat statsbidrag avseende validering för tillträde och tillgodoräknande. Erfarenheter och slutsatser från studien redovisas i en slutrapport.

» Rapport: Riktat statsbidrag för validering inom YH (MYH:s webbplats)


Universitets- och högskolerådet


Pilotverksamhet om bedömning av reell kompetens inom högskolan

Universitets- och högskolerådet, UHR, samordnar en pilotverksamhet för att stötta högskolor och universitet att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens.

» Regeringsuppdrag: bedömning av reell kompetens och validering av utländsk utbildning (UHR:s webbplats)

 


En särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan

I denna rapport presenterar Universitets- och högskolerådet, UHR, förslag till hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas.

Syftet är att öka tillgängligheten till validering för tillträde till eller för tillgodoräknande av utbildning samt att kunna ge ett utlåtande från UHR över slutförd utländsk utbildning där dokumentation saknas. Verksamheten ska även avse personer som har en dokumenterad men oavslutad utländsk eftergymnasial utbildning.

» En särskild valideringsinsats (UHR:s webbplats)


Arbetsförmedlingen


Strategi för stärkt karriärvägledning

Arbetsförmedlingen stärker förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl män som kvinnor, ska ta del av utbildning och arbete genom den karriärvägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom att ta fram och implementera en nationell strategi för myndighetens karriärvägledning. Strategin för karriärvägledning omfattar karriärvägledning mot såväl utbildning som arbete.

» Åtgärder för att stärka Arbetsförmedlingens karriärvägledning (Arbetsförmedlingens webbplats)


Tillväxtverket


Regionala kompetensplattformar – översikt av utvecklingsprojekt

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer har ett ansvar att samordna det regionala tillväxtarbetet och där är kompetensförsörjning en central del. Kompetensplattformarna är ett viktigt verktyg för att få kunskap om utbud och efterfrågan av kompetens.

Denna text ger en översikt av de projekt som Tillväxtverket beviljat för att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna 2013-2017. Många av de metoder och verktyg som tas fram i projekten, kommer att kunna spridas och användas av flera regioner. Projekten är beviljade utifrån att de ska bidra till att utveckla arbetet regionalt, men minst lika viktigt är deras möjligheter till spridning nationellt.

» Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013-2017 (Tillväxtverkets webbplats)


Statskontoret


Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och bedömt insatser för att validera utrikes föddas och nyanländas kompetens.

» Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda (Statskontorets webbplats)

 


Den tidigare valideringsdelegationen


Slutrapport: Mot en nationell struktur

Under åren 2004–2007 var den tidigare valideringsdelegationen verksam. Den hade bland annat i uppdrag att bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer inom validering. Under denna period utvecklades ett flertal av de branschmodeller för validering av kompetens, motsvarande anställningsbarhet i respektive yrke, som finns idag.

I den tidigare valideringsdelegationens slutrapport ”Mot en nationell struktur” finns delegationens arbete och slutsatser beskrivet.


Cedefop – europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Europeiska riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande

Cedefop, The European Centre for the Development of Vocational Training (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning), har tagit fram europeiska riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande.

Riktlinjerna syftar till att klargöra villkoren för genomförande av validering och pekar på de kritiska val som ska göras av intressenter vid genomförandet av valideringens upplägg. Riktlinjerna har tagits fram tillsammans med en bredd av intressenter inom validering på europeisk, nationell och regional nivå.

» Europeiska riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande (Cedefops webbplats)