Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Valideringsdelegationen har överlämnat ett delbetänkande till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I betänkandet lämnas förslag så att fler personer kan få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Erkännandet av människors tidigare lärande – oavsett var, när och hur kompetensen har utvecklats – ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist.

– Inte minst bland yrkesverksamma och personer med kompetens från andra länder finns behov av en bättre fungerande validering inom högskolan, säger Anders Ferbe, delegationens ordförande.

Validering för tillgodoräknande är avgörande för att främja livslångt lärande och för att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk utbildning. Att bedöma reell kompetens för att korta en utbildning ingår sedan länge i uppdraget för alla universitet och högskolor. Omfattningen är dock fortfarande allt för låg, och dessutom finns det brister vad gäller generositet och likvärdighet. Lärosätena saknar metoder och arbetssätt, regelverket är otydligt och resurstilldelningssystemet motverkar arbetet med validering.

För att öka omfattningen av validering i högskolan föreslår delegationen:

  • Att regelverket moderniseras och förtydligas. Principen om generöst och flexibelt erkännande ska gälla oberoende av vilka meriter som åberopas. Även kompetens som utvecklats på annat sätt än genom utbildning   eller i yrkesverksamhet ska kunna tillgodoräknas.
  • Att redovisningen av tillgodoräknanden förbättras i statistiken.
  • Att Universitets- och högskolerådet får ett långsiktigt uppdrag att främja lärosätenas arbete med erkännande av tidigare lärande.
  • Att stödet till utveckling av metoder för bedömning av reell kompetens förlängs t.o.m. år 2020.
  • Att en särskild ersättning införs till universitet och högskolor för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens.
  • Att Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att göra en samlad kvalitetsgranskning av lärosätenas arbete med validering.
  • Att det införs en möjlighet till tillgodoräknande inom uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Validering behöver också bli tillgängligt för personer som ännu inte bedriver högskolestudier. Med förhandsbesked om tillgodoräknande underlättas yrkesverksammas och nyanländas utbildnings- och karriärval. I betänkandet förordas en modell för förhandsbesked där Universitets- och högskolerådet blir en central ingång för ansökan och att bedömningsarbetet koncentreras till vissa lärosäten.


Pressmeddelande: Valideringsdelegationen föreslår att fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt inom högskolan