Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas

Regeringen har beslutat om ett utvidgat uppdrag för Valideringsdelegationen. Delegationen får nu i uppdrag att även föreslå en övergripande definition av validering och analysera hur den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, kan användas för att underlätta kopplingen mellan valideringens resultat och utbildningsinsatser.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om att ge Valideringsdelegationen ett utvidgat uppdrag. Nu får delegationen även i uppdrag att:

  • föreslå en övergripande definition av validering som utgår från Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande
  • se över författningar där begreppet validering ingår för att uppnå en överensstämmelse med den övergripande definitionen som utredningen föreslår
  • analysera och ta ställning till hur den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande kan användas för att stärka samspelet mellan validering och utbildningsinsatser av olika aktörer
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 30 december 2019. 

Läs mer om Valideringsdelegationens uppdrag här