Stort engagemang och många nya kontakter!

Fredagen den 5 oktober samlades personer från hela Sverige i Stockholm; från Boden i norr till Lund i söder. Anledningen var den konferens om regional samverkan om validering som Valideringsdelegationen bjudit in till. Representanter från regioner, kommuner, vuxenutbildning, lokala arbetsförmedlingar, högskolan samt arbetslivet var där.

Validering – ett fokusområde för regional kompetensförsörjning

Samtliga regioner var inbjudna till konferensen, och de i sin tur hade bjudit med sig sina regionala samarbetspartners på valideringsområdet. Syftet med dagen var att inspirera och hjälpa de regionalt utvecklingsansvariga att få igång ett utvecklingsarbete, att de skulle få handfasta råd om hur man gör när man bygger upp en regional samverkan om validering i den egna regionen. En del regioner har kommit längre och andra står i startgroparna, beredda att sätta igång att kartlägga vilka man behöver samverka med.

Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe hälsade alla välkomna. Han lade grunden för dagen genom att kort gå igenom målen i den nationella strategin för validering:

Betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. Validering ska vara tillgängligt i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet och mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. Validering som väg till en kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som formell utbildning.

Anders Ferbe står vid en talarstol.
Anders Ferbe, Valideringsdelegationens ordförande: Validering som väg till en kvalifikation ska ha lika hög legitimitet som en formell utbildning.

Därefter beskrev Örjan Johansson, Tillväxtverket, valideringens roll i regionalt kompetensförsörjningsarbete – att synliggöra den kompetens som finns i regionen. Utveckling av regionala strukturer för validering kan öka samverkan mellan region, andra aktörer och företag och bidra till mer strategisk kompetensförsörjning.

Sedan startade ett intensivt arbete för deltagarna. Vid de tio runda borden fick grupperna arbeta i workshops, både i konstellation med sina egna regioner och blandat med övriga. Man arbetade igenom område efter område när det gäller hur man ska komma igång med en samverkan med Arbetsförmedlingen och med valideringsutförare i regionen. Goda argument och eventuella problem noterades på gula post-it-lappar i bästa workshop-anda.

”What’s in it for me?”

Elin Landell står framför en projektorduk som visar orden "Fem steg mot regional samverkan om validering".
Elin Landell, kanslichef i Valideringsdelegationen.

Kanslichef Elin Landell bröt emellanåt in och ställde frågor till deltagarna. Varför är ni med? Kan vi få höra några goda exempel?

Lena Palm Eriksson, Dala Valideringscentrum: Vi insåg att kommunerna måste samverka för att få validering att fungera inom komvux. Det var ett tryck inifrån. Samverkan med den regionala nivån och med Arbetsförmedlingen har en stor potential, det ger större volymer.

Lena står vid en talarstol och tittar på Johan som pratar och visar något på projekterduken. I bakgrunden Valideringsdelegationens logotyp på en roll-up.
Lena Palm Eriksson, Dala Valideringscentrum, och Johan Lindell, Valideringsbyrån i Skaraborg.

Chia Abdolah, Arbetsförmedlingen Västra Gästrikland: För oss är det självklart att vi ska vara med. Validering har ett mervärde för nyanlända som har med sig kompetens som har ett värde även i Sverige. Även för dem som behöver sadla om har validering ett mervärde.

Astrid Skoglund, Vård- och omsorgscollege Gävleborg: Vi har stora behov av att samverka regionalt med Arbetsförmedlingen. Validering görs men det görs för lite. Vi behöver ta ett samlat grepp och utnyttja resurserna på ett smart sätt.

Sverker Johansson, Högskolan Dalarna: Även högskolorna har uppdrag att jobba med validering. Vi måste känna till varandras arbete och se till så att individen inte faller mellan stolarna. Högskolan vill också ta vårt ansvar och hjälpa till. En invandrad akademiker ska inte behöva köra taxi hela livet.

Tips från regioner som kommit längre

Marianne Andrén, Region Gävleborg, och Conny Danielsson, Region Dalarna, representerar båda regioner som kommit en bit på vägen. Deras bästa tips till de regioner som nu ska påbörja sin resa är:

  • Den politiska förankringen är jätteviktig. Var påläst och övertygande om varför validering är viktigt.

  • Samtal och samsyn är viktigt för att få mandat att arbeta vidare med detta.

  • Bygg ingen parallell valideringsstruktur utan använd redan etablerade nätverk. Lyft frågan om validering ur ett regionalt kompetensförsörjningsperspektiv i dessa nätverk så ofta du kan.

Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen, underströk betydelsen av att jobba långsiktigt och strategiskt med validering: Se till att validering kommer in i styrdokumenten för regional utveckling. Kompetensförsörjning handlar inte bara om utbildning, vi måste bli bättre på att också ta tillvara på den kompetens som individer utvecklat på andra sätt.

De centrala myndigheterna stöttar

Anna Kahlson står i en talarstol. Bakom henne på projektorduken beskrivs Mymdigheten för yrkeshögskolans uppdrag.
Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan, visade statistik om branschmodeller.

Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan, berättade om vilka branschmodeller som är operativa idag och visade statistik om hur många valideringar som branscherna utfört de senaste åren. Statistiken är hämtad från Valideringsdelegationens årliga redovisning.David Lundgren uppmanade alla intresserade att ta del av Skolverkets satsningar för att höja kompetensen om validering. Det finns en webbutbildning om validering på Skolverkets webbplats, och uppdragsutbildningar som ges av Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.


Validering i teori och praktik – webbutbildning (Skolverkets webbplats)
Validering i praktiken, 7,5 hp (Linköpings universitet)
Validering i praktiken, 7,5 hp (Linnéuniversitetet)


Jorge Manco och Karin Thörnquist berättade om Arbetsförmedlingens strategi för vägledning. De beskrev också den nya, mer flexibla, upphandlingen av valideringsutförare och inom vilka yrkesområden branschvalidering finns tillgängligt hos Arbetsförmedlingen idag.

Fler tillfällen för erfarenhetsutbyte

Den 13-14 november bjuder Region Gävleborg, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och Skolverket in till en nationell valideringskonferens i Gävle. Validering är en viktig pusselbit i det nationella och regionala kompetensförsörjningsarbetet, framhöll Marianne Andrén. Vi vill bidra till att sprida goda exempel och skapa arenor för ömsesidigt lärandeAnders Ferbe avslutade dagen med att tacka för engagemanget och flaggade för att Valideringsdelegationen kommer bjuda in till en uppföljningskonferens i september 2019. Då hoppas vi få input till delegationens slutbetänkande om långsiktigt hållbara strukturer för validering.