Regeringen har remitterat betänkandet Validering i högskolan

I dag har regeringen skickat ut Valideringsdelegationens betänkande om validering i högskolan på remiss, SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. Bland remissinstanserna finns myndigheter som Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet, samtliga lärosäten, arbetsmarknadens parter och flera omställningsaktörer.

Senast den 3 september 2018 ska synpunkterna vara inne.

Remiss av Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (regeringen.se)