Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad

Validering är ett fokusområde i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. En utvecklad regional samverkan behövs för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad. I landets regioner pågår nu arbete för att etablera långsiktigt hållbara strukturer för validering och få på plats en fungerande samverkan mellan olika aktörer. Valideringsdelegationen stöttar regionerna på olika sätt i deras utvecklingsarbete, bland annat genom att medverka i regionernas valideringskonferenser och workshop. Den 31 januari 2019 var vi i Linköping där Region Östergötland bjudit in till en inspirationsdag om validering.

Validering ingår som en del i regionernas kompetensförsörjningsarbete

Tillväxtverket har ett särskilt uppdrag att stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning. Ett av fokusområdena är att i samverkan med andra aktörer etablera strukturer för validering på regional nivå. Den regionala rollen handlar framför allt om att driva på, stödja, utveckla kunskap och uppmärksamma behoven av validering samt att samordna aktörer inom valideringsområdet.

Så stödjer vi arbetet med kompetens­försörjning (Tillväxtverkets webbplats)

Inspiration för valideringsarbetet i Östergötland

Den 31 januari 2019 samlades drygt 100 personer i Missionskyrkan i Linköping för en inspirationsdag om validering. ESF-projektet ”Validering i Östergötland – en väg in” hade bjudit in representanter från kommuner, vuxenutbildningar, arbetsförmedlingar, arbetslivet och politiker i Östergötland för att informera om projektet och inspirera till regional samverkan.

Martin Tollén, regionutvecklingsnämndens 1:e vice ordförande i Region Östergötland inledde konferensen:

– Lika lite som det ska spela någon roll varifrån du kommer, lika lite ska det spela roll i vilken kommun du bor. Stora och små kommuner har olika förutsättningar. Genom regional samverkan kan vi använda våra gemensamma styrkor på bästa sätt.

ESF-projektet Validering i Östergötland arbetar efter tre ledord, berättade projektledare Cecilia Stevrin, Motala kommun:

– Att sprida kunskap om validering, beskriva nyttan med den samt att öka samverkan gällande validering i Östergötland.

Kanslichef Elin Landell, Valideringsdelegationen, beskrev hur det står till med valideringen i landet. Siffrorna är från maj 2018 och delegationen kommer ta fram en uppföljande rapport i maj 2019. I den ser man förhoppningsvis att utvecklingen går fortsatt framåt. Elin Landell poängterade vikten av att man samverkar regionalt om validering mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala arbetslivet:

– Det behövs en tydlig strategisk koppling mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och arbetet med validering. Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden, det begränsar likvärdigheten och tillgängligheten i kommunerna. En samverkan behövs.

Valideringsdelegationen stöttar regionernas utvecklingsarbete

Många regioner har, precis som Östergötland, valt att samla relevanta valideringsaktörer i uppstartskonferenser om vilka regionala strukturer som behövs. Valideringsdelegationen medverkar i dessa regionala konferenser hos de som önskar och berättar om den nationella strategin för validering och utvecklingen på området. På konferenserna berättar vi också om modellen i fem steg för hur ett samverkansarbete kan byggas upp. I februari 2019 genomförs regionala konferenser i Kronoberg och Västmanland. Tidigare har vi bland annat medverkat hos regionerna i Gävleborg, Värmland och Örebro.

Vill du att vi kommer till din region?
Kontakta oss i Valideringsdelegationens kansli

Grå pil pekandes åt höger med fem blå rutor innehållandes text.
Modell i fem steg för hur ett regionalt utvecklingsarbete kan byggas upp. Illustration: Valideringsdelegationen.

Regionerna har kommit olika långt

I juni 2018 redovisade regionerna till Tillväxtverket om sina planer för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Vissa regioner var då i full gång med att skapa långsiktigt hållbara strukturer för validering. Andra befann sig i en mer inledande fas i utvecklingsarbetet. I planerna låg bland annat att kartlägga vilka aktörer man behöver samverka med, att anordna konferenser och avsätta resurser för arbetet. I slutet av februari 2019 kommer regionerna återrapportera till Tillväxtverket om hur utvecklingsarbetet har bedrivits hittills.

Regionala utvecklingsansvariga ger input till delegationen

Under 2018 bildades en referensgrupp bestående av strateger och regionutvecklare från regioner med särskilt engagemang och erfarenhet av validering. Syftet med gruppen är att de ska ge input till Valideringsdelegationen kring förslag i slutbetänkandet, som kommer lämnas i december 2019. I referensgruppen ingår representanter från regionerna i Dalarna, Gävleborg, Skåne, Örebro och Västra Götaland.

Här ser du vilka personerna är i den regionala referensgruppen

Regionerna är på rätt väg!

Under hösten 2018 genomfördes också två större arrangemang till stöd för regionernas utvecklingsarbete. Region Gävleborg anordnade en nationell valideringskonferens i Gävle och Valideringsdelegationen bjöd in alla regioner i landet till en workshop i Stockholm. En uppföljande workshop kommer att anordnas i september 2019. Detta blir ett tillfälle då regionerna också kan lyfta vilka åtgärder de anser krävs för att valideringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart.

Workshop – regional samverkan om validering 5 oktober 2018
Nationell valideringskonferens 13–14 november 2018 (Region Gävleborgs webbplats)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regionerna är på rätt väg för att etablera samverkan om validering. Det krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete på regional nivå för att uppnå det övergripande målet om att fler individer ska få sin kompetens validerad.

Elin Landell på scenen, i bakgrunden en ljus projektion med texten Varför behövs regional samverkan om validering?
– Det behövs en tydlig strategisk koppling mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och arbetet med validering, sa Elin Landell på Inspirationsdagen i Linköping.

BAKGRUNDSFAKTA

Målet är att betydligt fler ska få sin kompetens validerad

Den övergripande målsättningen i den nationella strategin för validering är att betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. Det kräver att tillgången till validering ökar och för det behöver ett överblickbart, sammanhållet och kvalitetssäkrat system komma på plats. Det är viktigt att systemet fungerar även på den regionala nivån. I strategin står det att ”validering ska vara tillgänglig och likvärdig i hela landet, på samtliga nivåer i utbildningssystemet och mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet”.

Läs mer i SOU 2017:18 En nationell strategi för validering

För att etablera strukturer på den regionala nivån finns en vägledning som kan användas av aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar, RUA. Vägledningen beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla den regionala samverkan om validering. I vägledningen beskrivs att RUA:s roll är att fungera som en katalysator för samverkan, med syftet att samordna och främja ett aktivt ansvarstagande och engagemang hos berörda aktörer i arbetet med att vidareutveckla systemet för validering.