Regional samverkan om validering – så gör man

Utvecklad regional samverkan om validering är en förutsättning för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad, det slog Valideringsdelegationen fast i den nationella strategin för validering som överlämnades till regeringen i mars 2017. Men hur skapas effektiva regionala strukturer i praktiken? För att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) har Valideringsdelegationen tagit fram en handfast vägledning som beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Vägledningen har arbetats fram med utgångspunkt i regionala aktörers egna erfarenheter och lärdomar av utvecklingsarbete kring validering. I skriften konkretiseras den roll RUA kan ta i ett regionalt utvecklingsarbete och läsaren får också stöd i hur arbetet kan byggas upp för att bli så hållbart och relevant som möjligt. Vägledningen innehåller även en bilaga med länkar till myndigheternas olika valideringsstöd och verktyg.