Redovisning av implementering av valideringsarrangemang i Sverige

Valideringsdelegationen har, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, sammanställt en redovisning av hur Sverige har implementerat EU:s rekommendation om validering.

Den 19 november 2015 tillsatte regeringen Valideringsdelegationen som ett led i implementeringen i Sverige av Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Enligt rekommendationen ska EU:s medlemsstater senast 2018 ha inrättat arrangemang för validering.