Regeringen har remitterat betänkandet Validering i högskolan

I dag har regeringen skickat ut Valideringsdelegationens betänkande om validering i högskolan på remiss, SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. Bland remissinstanserna finns myndigheter som Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet, samtliga lärosäten, arbetsmarknadens parter och flera omställningsaktörer.

Senast den 3 september 2018 ska synpunkterna vara inne.

Läs hela artikeln: Regeringen har remitterat betänkandet Validering i högskolan

– Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkade vid Fores seminarium ”Enkla vägar till svåra jobb” den 24 april. Seminariet tog upp frågan om vilka samhällsekonomiska vinster vi skulle se om utlandsfödda akademiker, som inte har jobb som motsvarar deras utbildning, hamnar på rätt jobb.

Läs hela artikeln: – Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Valideringsdelegationen har överlämnat ett delbetänkande till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I betänkandet lämnas förslag så att fler personer kan få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Erkännandet av människors tidigare lärande – oavsett var, när och hur kompetensen har utvecklats – ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist.

– Inte minst bland yrkesverksamma och personer med kompetens från andra länder finns behov av en bättre fungerande validering inom högskolan, säger Anders Ferbe, delegationens ordförande.

Läs hela artikeln: Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Framgångsrik branschvalidering – ny rapport

Fortsatt utveckling av validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är en prioriterad uppgift för Valideringsdelegationen. En arbetsgrupp med branschföreträdare har nu identifierat goda exempel på hur branschvalidering används. De goda exemplen utgör ett underlag för analys av valideringens nytta.

Läs hela artikeln: Framgångsrik branschvalidering – ny rapport

UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nya modell för tillsyn av lärosätena har fallit väl ut och kommer användas även fortsättningsvis men lärosätenas hantering av tillgodoräknande blir ett nytt granskningsområde. 

Läs hela artikeln: UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande

Regional samverkan om validering – så gör man

Utvecklad regional samverkan om validering är en förutsättning för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad, det slog Valideringsdelegationen fast i den nationella strategin för validering som överlämnades till regeringen i mars 2017. Men hur skapas effektiva regionala strukturer i praktiken? För att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) har Valideringsdelegationen tagit fram en handfast vägledning som beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Läs hela artikeln: Regional samverkan om validering – så gör man

Valideringsdelegationen har ny ordförande

Den 18 januari utnämndes Anders Ferbe till ordförande för Valideringsdelegationen av Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen har ny ordförande

Branschvalidering

Validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är ett prioriterat utvecklingsområde för Valideringsdelegationen. Tillsammans med parterna och berörda myndigheter jobbar vi för att öka kvalitet och tillgänglighet.

Läs hela artikeln: Branschvalidering

Fack och arbetsgivare eniga – validering är framtiden

Utbildningsrådet för besöksnäringen, UHR, jobbar vidare med validering. Tillgången på kompetent personal är en avgörande fråga. I nuläget råder det en stor brist på kockar, något som man ser att validering kan bidra till att råda bot på.

Läs hela artikeln: Fack och arbetsgivare eniga – validering är framtiden

Ny expertgrupp för validering i högskolan

Nu börjar Valideringsdelegationen utreda hur validering inom högskolan kan förbättras. För att stödja detta arbete har Anna Ekström förordnat experter med kompetens om validering i högskolan att ingå i delegationen.

Läs hela artikeln: Ny expertgrupp för validering i högskolan