Förslag till regeringen för en effektivare valideringsprocess för lärare med utländsk examen

Valideringsdelegationen har lämnat en skrivelse till regeringen med förslag som kan korta vägen till behörighet för lärare med utländsk examen. Frågan är högaktuell. Bristen på lärare är mycket stor i dag och SCB har beräknat att ytterligare 80 000 lärare kan behöva rekryteras inom 20 år. I skrivelsen lämnar delegationen två konkreta förslag som kan innebära stora samhällsekonomiska vinster och underlätta kompetensförsörjningen. Dels att ta bort avgiften för bedömning av kompletteringsbehov, dels att erbjuda också lärare med utbildning från länder utanför EU/EES möjligheten att styrka sin kompetens genom ett kunskaps- och färdighetsprov.

Läs hela artikeln: Förslag till regeringen för en effektivare valideringsprocess för lärare med utländsk examen

Se frukostseminariet om validering i efterhand

Onsdag den 21 november medverkade Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe i Trygghetsfonden TSL:s frukostseminarium på temat validering. Semiariet livesändes på TSL:s facebook-sida och går att se i efterhand.

Läs hela artikeln: Se frukostseminariet om validering i efterhand

MYH ger stöd i att skriva SeQF-kvalifikationer

Utveckling av validering och SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, hör ihop. Båda verktygen är viktiga för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, för att främja livslångt lärande och för att synliggöra och erkänna kompetens som utvecklats på olika sätt och i olika sammanhang. Det är därför mycket positivt att Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, fått EU-medel för att kunna lägga kraft i vidareutvecklingen av SeQF.

Läs hela artikeln: MYH ger stöd i att skriva SeQF-kvalifikationer

Möjligheterna till branschvalidering ökar

Genom åren har olika branscher utvecklat yrkesspecifika valideringsmodeller där branschens organisationer utgått från de kompetenskrav som företag i branschen i regel ställer. Modeller för validering mot arbetslivets kompetenskrav och kvalifikationer, så kallade branschmodeller, är en viktig del av de nationella strukturerna för validering och ett av de prioriterade områdena i Valideringsdelegationens arbete.

Läs hela artikeln: Möjligheterna till branschvalidering ökar

Vi har mycket att lära av Island!

Valideringsdelegationens kansli har varit på studieresa till Island för att lära mer om hur de har organiserat arbetet med validering. Det som utmärker det isländska systemet är den starka kopplingen till arbetslivet, en tydligt avgränsad målgrupp, en särskild statlig finansiering för validering och vägledning och ett nationellt samordnat stöd – som drivs av parterna – för utveckling, kompetensutveckling av utförare, kvalitetssäkring och uppföljning av validering. Med på resan var också ledamöter från delegationen och från expertgruppen.

Läs hela artikeln: Vi har mycket att lära av Island!

– För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner

– Jobskills är en digital tjänst för personer som är nya i Sverige och som vill synliggöra sin kompetens för relevanta arbetsgivare. Det är också en tjänst där arbetsgivare som vill hitta ny kompetens kan skapa kontakt med dessa personer, berättar Daniel Birnik på Arbetsförmedlingen. Tjänsten är framtagen för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för personer som är nya i Sverige.

Läs hela artikeln: – För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner

Stort engagemang och många nya kontakter!

Fredagen den 5 oktober samlades personer från hela Sverige i Stockholm; från Boden i norr till Lund i söder. Anledningen var den konferens om regional samverkan om validering som Valideringsdelegationen bjudit in till. Representanter från regioner, kommuner, vuxenutbildning, lokala arbetsförmedlingar, högskolan samt arbetslivet var där.

Läs hela artikeln: Stort engagemang och många nya kontakter!

Fler möjligheter till validering i fastighetsbranschen

Fackförbundet Vision skriver i en artikel att Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har utökat sitt verktyg för validering med två nya yrkesgrupper på eftergymnasial nivå – fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer.

Läs hela artikeln: Fler möjligheter till validering i fastighetsbranschen

Workshop – regional samverkan om validering

Den 5 oktober 2018 anordnar Valideringsdelegationen ett seminarium i Stockholm om hur regional samverkan om validering kan byggas upp och hur man kan komma igång med sitt utvecklingsarbete.

Läs hela artikeln: Workshop – regional samverkan om validering

Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas

Regeringen har beslutat om ett utvidgat uppdrag för Valideringsdelegationen. Delegationen får nu i uppdrag att även föreslå en övergripande definition av validering och analysera hur den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, kan användas för att underlätta kopplingen mellan valideringens resultat och utbildningsinsatser.

Läs hela artikeln: Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas