Stort engagemang och många nya kontakter!

Fredagen den 5 oktober samlades personer från hela Sverige i Stockholm; från Boden i norr till Lund i söder. Anledningen var den konferens om regional samverkan om validering som Valideringsdelegationen bjudit in till. Representanter från regioner, kommuner, vuxenutbildning, lokala arbetsförmedlingar, högskolan samt arbetslivet var där.

Läs hela artikeln: Stort engagemang och många nya kontakter!

Fler möjligheter till validering i fastighetsbranschen

Fackförbundet Vision skriver i en artikel att Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har utökat sitt verktyg för validering med två nya yrkesgrupper på eftergymnasial nivå – fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer.

Läs hela artikeln: Fler möjligheter till validering i fastighetsbranschen

Workshop – regional samverkan om validering

Den 5 oktober 2018 anordnar Valideringsdelegationen ett seminarium i Stockholm om hur regional samverkan om validering kan byggas upp och hur man kan komma igång med sitt utvecklingsarbete.

Läs hela artikeln: Workshop – regional samverkan om validering

Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas

Regeringen har beslutat om ett utvidgat uppdrag för Valideringsdelegationen. Delegationen får nu i uppdrag att även föreslå en övergripande definition av validering och analysera hur den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF, kan användas för att underlätta kopplingen mellan valideringens resultat och utbildningsinsatser.

Läs hela artikeln: Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas

Systemperspektivet står i fokus för nya expertgruppen

Torsdagen den 23 augusti 2018 träffades den nya expertgruppen hos Valideringsdelegationen i Stockholm. Fokus för detta första möte var att deltagarna i gruppen skulle få möjlighet att introducera sig och presentera sin huvudingång i valideringsarbetet samt att tillsammans diskutera och planera för arbetet framåt.

Läs hela artikeln: Systemperspektivet står i fokus för nya expertgruppen

Ny expertgrupp!

Gymnasie- och kunskapslyftsministern, statsrådet Anna Ekström, har förordnat en expertgrupp till Valideringsdelegationen. Förordnandena gäller från och med den 11 juni 2018.

Läs hela artikeln: Ny expertgrupp!

Generaldirektörerna överens om att samarbeta strategiskt med kommunikation om validering

Politikerveckan i Almedalen är i full gång i Visby. Politiker, statliga myndigheter, kommuner, landsting, branscher och företag samlas och diskuterar en mängd olika frågor. Måndagen den 2 juli 2018, på UHR:s kontor i Visby, träffades generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket för att diskutera den pågående myndighetssamverkan om kommunikation om validering. Med på mötet var också Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

Läs hela artikeln: Generaldirektörerna överens om att samarbeta strategiskt med kommunikation om validering

Vet du vad orden betyder?

Inom valideringsområdet används en del ord och begrepp som kan behöva förklaras och få en definition. Validering och kompetens är två centrala begrepp. Läranderesultat och kvalifikation är två andra. I Valideringsdelegationens ord- och begreppslista kan du lära dig mer.

Läs hela artikeln: Vet du vad orden betyder?

Valideringsguide – vart ska jag vända mig?

Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Nu finns en valideringsguide – en målgruppsanpassad sammanställning som hjälper dig att hitta rätt myndighet.

Läs hela artikeln: Valideringsguide – vart ska jag vända mig?

Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden

– Finland, Skottland, Frankrike och Flandern är bättre på validering i högskolan än Sverige. Erfarenheter visar att det är viktigt att individen får stöd och vägledning och att man har en politik som uppmuntrar det livslånga lärandet. 

Läs hela artikeln: Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden