Ny expertgrupp för validering i högskolan

Nu börjar Valideringsdelegationen utreda hur validering inom högskolan kan förbättras. För att stödja detta arbete har Anna Ekström förordnat experter med kompetens om validering i högskolan att ingå i delegationen.

I delegationens delbetänkande En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) anges att validering inom högskolan ska prioriteras i det fortsatta arbetet. Idag bedrivs ett utvecklingsarbete där Universitets- och högskolerådet (UHR) samordnar en pilotverksamhet för att stötta högskolor och universitet att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. UHR har också i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med syftet att fler ska få sina utländska studier på eftergymnasial nivå erkända. Båda dessa initiativ är mycket angelägna. Men för att skapa långsiktiga förutsättningar för validering inom högskolan behöver också regelverket ses över.

Därför påbörjar nu delegationen ett utredningsarbete om hur validering i högskolan kan förbättras. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har förordnat experter för att stödja detta arbete. Inriktningen är att ta fram förslag som förtydligar regelverket och gör tillämpningen mer likvärdig mellan lärosäten. Två viktiga frågor som fokuseras är validering av reell kompetens för tillgodoräknande och möjligheter till förhandsbesked.

Ett delbetänkande planeras till mars/april 2018.

Här ser du vilka experter som har förordnats.