Myndigheterna fortsätter samverka om kommunikation om validering

Sedan 2017 har myndigheterna som ingår i Valideringsdelegationen samarbetat om kommunikationen kring validering. När delegationen lämnat sitt slutbetänkande i januari 2020 så fortsätter myndighetssamverkan under ledning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Gemensamt mål om validering

Den gemensamma målbilden för myndigheterna är att betydligt fler individer ska få sin kompetens synliggjord och erkänd. För att bidra till detta ska myndigheternas kommunikation om validering vara samordnad, behovsanpassad, lättillgänglig, korrekt och nås intuitivt, oavsett myndighetsingång.

Genomgående positiv attityd till validering – men mer behöver göras

Sedan januari 2018 har en arbetsgrupp – bestående av kommunikatörer från respektive myndighet – tagit fram förslag till konkreta lösningar. Bland annat så finns det nu en gemensam kommunikationsstrategi med tillhörande målgruppskartläggning och kommunikativa mål för de identifierade målgrupperna.

Ett annat resultat av myndigheternas samarbete är att det nu finns tydligare och mer enhetligt utformad information om validering på respektive myndighets webbplats. Där finns målgruppsanpassad information som hjälper besökarna att hitta vidare till rätt myndighet, oavsett vilken av myndigheternas webbplatser de befinner sig på.

I början av 2019 gjordes en fördjupad målgruppsanalys för att undersöka kunskaper och attityder om validering som fenomen. Denna visade att samtliga målgrupper har en genomgående positiv attityd till validering men även att det finns mer att göra:

Allmänheten

Allmänheten har relativt hög kännedom om validering men det finns samtidigt en utbredd osäkerhet om vad validering innebär i praktiken. De behöver bli medvetna om möjligheten att få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för att komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning, samt få veta det höga värdet av validerad kompetens hos arbetsgivare.

Arbetslivet

Arbetslivet har mycket hög kännedom om validering. Majoriteten av arbetsgivarna menar att de värderar intyg från validering och formella betyg som likvärdigt vid rekrytering. Men de behöver få vägledande och stödjande insatser som visar hur de kan använda validering i det egna arbetet med kompetensförsörjning – hur det går till, vad det innebär, liksom vart de kan vända sig för mer information.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har mycket hög kännedom om validering, men de behöver få mer stöd i samband med att de ger rådgivning om validering, exempelvis genom mer digitala stödmaterial.

Myndighetssamverkan fortsätter

I juli 2019 träffades myndigheternas generaldirektörer i Almedalen. Sammanfattningsvis bedömdes de involverade myndigheterna ha en fungerande samverkansform som leder arbetet framåt. Man bestämde att samarbetet skulle fortsätta och att inriktningen för det framtida arbetet skulle ha fortsatt fokus på kommunikation. Man ville dessutom bredda uppdraget till att även omfatta en ökad samordning av kontakter med arbetslivet och med regionerna. Myndigheterna som ingår i samverkan har tagit fram olika digitala stödverktyg till hjälp för valideringsarbetet. Nu vill man arbeta för att de inte bara ska användas av den egna myndighetens målgrupper utan även av andra så att de nyttjas maximalt. Man vill också ta fram en flerårig plan för aktiviteter inom myndighetssamverkan.

Styrgruppen som leder arbetet har även kommit fram till att det åter är dags att inventera vilka stödmaterial som finns och paketera dessa i ett flöde, så att målgrupperna förstår de olika stegen. Man vill också samordna kommande insatser, såsom konferenser, seminarier och utbildningar. Och man tycker det är viktigt att göra riktade insatser till de olika målgrupperna eftersom de har olika behov av stöd och information.

De myndigheter som har ledamöter i Valideringsdelegationen är Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet.