MYH ger stöd i att skriva SeQF-kvalifikationer

Utveckling av validering och SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, hör ihop. Båda verktygen är viktiga för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, för att främja livslångt lärande och för att synliggöra och erkänna kompetens som utvecklats på olika sätt och i olika sammanhang. Det är därför mycket positivt att Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, fått EU-medel för att kunna lägga kraft i vidareutvecklingen av SeQF.

EU-medlen ska bland annat användas till att ge stöd till utfärdare av kvalifikationer som vill ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att referera dem i SeQF.

Till och med år 2020 erbjuder MYH ett antal heldagar där utfärdare av kvalifikationer får handledning av myndighetens experter i skrivandet. De första tillfällena äger rum centralt i Stockholm alternativt i MYH:s lokaler den 22 november och den 11 december. Ytterligare nio workshops är inplanerade under 2019.

Läs mer och anmäl dig på MYH:s webbplats

Hur kan SeQF underlätta kopplingen mellan valideringens resultat och utbildningsinsatser?

I En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) gjorde Valideringsdelegationen bedömningen att överförbarheten mellan kvalifikationer är ett av de områden som bör prioriteras i arbetet med validering. Kompetens som har identifierats vid en validering behöver kunna kopplas ihop med relevanta utbildningsinsatser.

I augusti 2018 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv. Delegationen fick även i uppdrag att analysera hur SeQF kan användas för att underlätta kopplingen mellan valideringens resultat och utbildningsinsatser. En viktig utgångspunkt för validering av tidigare lärande är att det finns fastställda och erkända kompetenskriterier som individens kunnande kan valideras mot. Med SeQF ges ett gemensamt språkbruk för hur kvalifikationer och kompetenskriterier beskrivs – i form av läranderesultat som beskriver vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser (förmågor) som individen ska ha uppnått för att erhålla den aktuella kvalifikationen.

Mer information om SeQF (www.seqf.se)