Möjligheterna till branschvalidering ökar

Genom åren har olika branscher utvecklat yrkesspecifika valideringsmodeller där branschens organisationer utgått från de kompetenskrav som företag i branschen i regel ställer. Modeller för validering mot arbetslivets kompetenskrav och kvalifikationer, så kallade branschmodeller, är en viktig del av de nationella strukturerna för validering och ett av de prioriterade områdena i Valideringsdelegationens arbete.

Valideringsdelegationens uppföljning av branschmodellerna

Valideringsdelegationen genomförde i början av 2018 en uppföljning av branschernas valideringsmodeller. Uppföljningen visar att möjligheterna till validering enligt branschmodell har ökat, både avseende antalet yrkesroller och vem som kan nyttja dem. När uppföljningen gjordes fanns 21 branschmodeller som var operativa eller på gång att börja användas. Sammantaget omfattar dessa modeller 56 yrkesroller. Åtta av modellerna är relativt nya och började användas 2015 eller senare. Under perioden 2015‑2017 svarade dessa nya modeller för en fjärdedel av det totala antalet genomförda valideringar, vilket har inneburit ett viktigt tillskott till möjligheterna till validering. Fler modeller håller på att utvecklas av branscherna.

Antalet branschvalideringar har ökat varje år

Delegationens uppföljning visar även att antalet personer som validerats enligt branschmodell ökade varje år mellan 2015 och 2017. Under den studerade perioden uppgick det totala antalet till cirka 11 900 personer. Tre av modellerna står för närmare 75 procent av dessa valideringar: CNC‑teknik, Industriteknik Bas och Städ- och servicemodellen. I denna uppföljning saknas dock uppgifter om validering inom Bygg och anläggning och Vård och omsorg. Under tidigare år har dessa två yrkesområden svarat för en betydande andel av antalet branschvalideringar så den totala omfattningen av valideringar är troligen betydligt större.

Vit text mot blå bakgrund, sidorna byts med jämna mellanrum: 1) Möjligheterna till branschvalidering ökar. 21 operativa modeller = 56 yrkesroller. Totalt 11 900 personer validerade. Antalet ökar för varje år! 2) Branschmodellerna bidrar till den nationella strategins övergripande målsättning. Att betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. 3) Läs mer på valideringsdelegation.se.

Illustration: Valideringsdelegationen.

Branschvalidering genom Arbetsförmedlingen

Tillgängligheten av branschmodeller varierar, både när det gäller vem som kan köpa en validering, var valideringen kan genomföras och hur snabbt en validering kan starta. Arbetsförmedlingen erbjuder branschvalidering till arbetssökande och upphandlar numera valideringsutförare enligt lagen om valfrihetssystem. Det innebär att kommuner och andra som vill utföra branschvalidering på uppdrag av Arbetsförmedlingen har rätt att göra det, så länge man uppfyller de krav som ställs. I dagsläget (november 2018) har Arbetsförmedlingen upphandlade leverantörer inom tre yrkesområden: Bygg och anläggning (15 yrkesroller), hotell, restaurang och storhushåll (kock och servitör) samt installation, drift och underhåll (fastighetsskötare och installationselektriker). Arbetsförmedlingen planerar fler upphandlingar inom bland annat detaljhandel, vård- och omsorg och lokalvård.

Så gott som alla branschmodeller är helt eller delvis tillgängliga för arbetsgivare. Det betyder att arbetsgivare kan använda modellerna för rekrytering av nya medarbetare och kompetensutveckling av befintlig personal. Branschmodellerna är ofta även tillgängliga för andra aktörer, till exempel utbildningsanordnare och omställningsaktörer. Dessa har då möjlighet att köpa valideringar för sina klienter och elever. Uppföljningen visar att åtta av modellerna har en mycket god geografisk spridning i landet och ytterligare fem modeller är tillgängliga i omkring hälften av länen. Och för de flesta branschmodeller kan en validering påbörjas inom tre månader efter beslutet fattats att individen ska få en validering.

Branschmodellerna bidrar till den nationella strategins övergripande målsättning att betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad.

Även om tillgången till validering enligt branschmodell har ökat de senaste åren så finns behov av valideringsmodeller för fler yrkesroller. Utvecklingsbehoven är särskilt stora när det gäller tjänstemannayrken och traditionellt kvinnodominerade branscher och yrken. Två exempel är barnskötare och personlig assistent, där det finns stora behov av att både definiera kompetenskriterierna för yrket och ge möjlighet till validering och mer specifik kompetensutveckling för dem som utvecklat kompetens på annat sätt än genom formell utbildning. Båda är bristyrken och sysselsätter många personer med varierad bakgrund.

Branscharbetsgrupp knuten till Valideringsdelegationen

Under våren 2017 inrättade Valideringsdelegationen en arbetsgrupp för vidareutveckling av branschvalidering med representanter för olika branscher och arbetsmarknadens parter. Arbetsgruppen har lyft fram att tillgång till kompletterande utbildning och kompetensutveckling baserad på valideringens resultat är centralt för att branschvalidering ska kunna bidra till full nytta. De pekar också på behovet av långsiktig finansiering för utveckling och användning av branschmodellerna.

Läs hela uppföljningen av modeller för branschvalidering:

Hitta samtliga branschmodeller (Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats)