Man vill ha mer riktade insatser och praktiska övningar

Valideringsdelegationen har gett Strategirådet i uppdrag att göra en uppföljning av fortbildningsinsatsen Validering i praktiken. Rapporten visar att kursen har utvecklat deltagarnas kunskaper om validering. Den har också bidragit till att utveckla deltagarnas praktiska arbete och hemorganisation.

– Kursen Validering i praktiken har överlag varit mycket uppskattad och hållit en hög kvalitet.  Samtidigt visar uppföljningen att fortbildningar behöver större tyngd på praktiska och organisatoriska inslag, säger Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell. På så sätt kan de också bidra till ett starkare organisatoriskt avtryck och en ökad kvalitet i det praktiska arbetet på hemmaplan.

Strategirådet har på uppdrag av Valideringsdelegationen genomfört en uppföljning av fortbildningsinsatsen Validering i praktiken (7,5 högskolepoäng). Man har tittat på utbildningens effekter och vilket värde denna typ av kompetensutvecklingsinsats potentiellt kan skapa. När det gäller utbildningens genomförande så är det särskilt intressant att dra lärdomar för framtida fortbildningar inom området.

Strategirådets samlade bedömning är att Validering i praktiken är en lyckad fortbildningsinsats som i hög grad utvecklat deltagarnas kunskaper om validering. Den har också bidragit till att utveckla deltagarnas praktiska arbete och hemorganisation, även om detta avtryck är något svagare. De som deltagit i kursen efterfrågar mer riktade kompetensutvecklingsinsatser med mer praktiska övningar inom det egna arbetsfältet. I synnerhet efterfrågas praktiskt inriktad kompetensutveckling vad gäller validering inom komvux och inom högskolan.


Validering i praktiken

Kursen Validering i praktiken (7,5 högskolepoäng) startade hösten 2017 vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Vårterminen 2018 gavs kursen även som distansutbildning vid Högskolan i Dalarna. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla sin valideringspraktik.

Till och med hösten 2018 har totalt 170 personer deltagit i kurserna, varav cirka 150 personer har fullföljt utbildningen. Just nu, hösten 2019, ges kursen på Linköpings universitet och på Linnéuniversitetet. Kursen är en uppdragsutbildning som Skolverket finansierar. Den bygger på Skolverkets webbutbildning om validering.


» Skolverkets webbutbildning Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

» Validering i praktiken vid Linköpings universitet

» Validering i praktiken vid Linnéuniversitetet