Framtiden för det regionala valideringsarbetet

– Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden, därför är det viktigt att kommunerna samverkar och kompletterar varandra. Det är viktigt att även Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala näringslivet involveras i samverkansarbetet. Att etablera ett hållbart system tar tid och kräver uthållighet, säger Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

Den 10 september 2019 anordnade Valideringsdelegationen en heldagskonferens om regional samverkan om validering. Representanter från nästan alla regioner deltog tillsammans med samverkansparter från kommuner, vuxenutbildningen, lokala arbetsförmedlingar, branscher, universitet och högskolor. Även Skolverket, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan fanns på plats för att berätta om hur de arbetar med validering och vad de kan stötta regionerna med.

Tid och uthållighet

Ofta saknas en tydlig strategisk koppling mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och arbetet med validering. Det finns en risk för att valideringen inte planeras och dimensioneras utifrån det regionala kompetensbehovet och att valideringens potential som verktyg för kompetensförsörjningen inte tillvaratas. Dessutom är det ofta svårt för den enskilda individen att navigera i det komplexa valideringssystemet. En regional samverkan kan göra det lättare för individen att hitta rätt. Samverkan bidrar också till att den validering som erbjuds är av likvärdig kvalitet och tillgänglig oavsett var i regionen individen bor.

– Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden, därför är det viktigt att kommunerna samverkar och kompletterar varandra. Det är viktigt att även Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala näringslivet involveras i samverkansarbetet. Att etablera ett hållbart system tar tid och kräver uthållighet, säger Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

En person på scenen talar i mikrofon för åhörare framför scenen som sitter vid runda bord.
Anders Ferbe presenterar förslaget om ett långsiktigt regionalt uppdrag. Foto: Valideringsdelegationen.

Fler valideringar och högre kvalitet

Ett år har gått sedan Valideringsdelegationens förra workshop för regionerna om samverkan kring validering, och mycket har hänt sen dess. Sedan 2018 har alla regioner flyttat fram sina positioner på valideringsområdet. Några har en etablerad samverkan och stödstrukturer på plats. Många jobbar för att få igång ett gemensamt utvecklingsarbete med viktiga aktörer i regionen och andra är i början av resan mot en etablerad struktur för validering. Men har vi ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering nu?

– Nej, inte än, säger Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell. Men det går framåt. Det genomförs fler valideringar nu och det fortsätter utvecklas metodstöd, riktlinjer och verktyg för att öka kvaliteten och likvärdigheten i de valideringar som genomförs. Samtidigt har kompetensen bland valideringsutförarna höjts.

Förankra med förvaltningschefer och politiker

En kvinna med huvudmikrofon talar inför åhörare. Bakom henne en skärm som visar rubriken Framtida behov/generella slutsatser. Rubriken följs av mycket text.
Zekija Mujcic från Region Kronoberg säger att det viktigaste är att se till att alltid förankra arbetet med kommunernas förvaltningschefer och politiker! Foto: Valideringsdelegationen. (Bilden är från ett tidigare tillfälle.)

Zekija Mujcic anställdes för ett år sedan i Region Kronoberg som samordnare för kompetensförsörjningsfrågor. Hon satte igång en inledande kartläggning, anordnade en inspirationsworkshop för regionens samverkanspartners och bildade en arbetsgrupp som fick i uppgift att ta arbetet vidare. Man valde i Kronoberg att baka ihop valideringen med vuxenutbildningen, vilket gjorde arbetet lättare eftersom där redan finns en etablerad struktur.

– En av framgångsfaktorerna är att vi vågade göra den första kartläggningen och ta tidiga kontakter med regionala aktörer som vill och kan driva frågan kring validering tillsammans med Regionen, säger Zekija Mujcic. Det gav en tydlig spin-off-effekt, även om det också fanns en otydlighet kring vad vi hade för mandat. Det viktigaste råd jag vill ge är att se till att alltid förankra arbetet med kommunernas förvaltningschefer och politiker!

Skärmbild med rubriken Validering i Östergötland - En väg in! Texten som följer: Projektets ledord är att sprida kunskap, beskriva nyttan och öka samverkan gällande validering i Östergötland.
Annika Jervgren, Region Östergötland: – Genom att etablera en regional plattform ökar möjligheterna för en likvärdig tillgång till validering i länet. Oavsett var du bor ska du kunna få tydlig information om hur och var validering kan genomföras.

I Östergötland pågår sedan 2018 ett ESF-projekt, Validering i Östergötland – En väg in. Motala kommun är projektägare och övriga kommuner i regionen deltar i projektet tillsammans med Region Östergötland. Målet med projektet är att ta fram en gemensam plattform med samlad information för valideringen i Östergötland. Plattformen ska genom regional samordning och samarbete över kommungränserna bidra till att säkra kvaliteten och öka legitimiteten inom valideringsarbetet.

Annika Jervgren är kompetensförsörjningsstrateg på Region Östergötland:

– Vi ser att kommunerna har begränsade resurser att arbeta med validering eftersom andra frågor har högre prioritet. Därför behöver det avsättas både ekonomi och personal för att validering ska komma till stånd. Idag saknar många kommuner kunskap, rutiner och strukturer för att genomföra valideringar. Genom att etablera en regional plattform ökar möjligheterna för en likvärdig tillgång till validering i länet. Oavsett var du bor ska du kunna få tydlig information om hur och var validering kan genomföras.

Även i Östergötland menar man att det är viktigt att validering finns på den politiska agendan eftersom ett otydligt mandat gör arbetet mycket svårare.

Ett långsiktigt uppdrag och nationellt stöd

Valideringsdelegationen kommer i sitt slutbetänkande lämna förslag till regeringen gällande framtiden för det regionala valideringsarbetet. Deltagarna fick under gruppdiskussionerna möjlighet att tycka till om inriktningen på förslagen och lämna sin input. Ett förslag handlar om att regionerna bör få ett långsiktigt uppdrag om kompetensförsörjning där validering ingår som en viktig del. Regionernas mandat och uppdrag på kompetensförsörjningsområdet behöver stärkas. Detta skulle till exempel kunna göras genom att det blir en grunduppgift för regionerna att upprätta och fastställa en plan tillsammans med berörda aktörer. I planen bör anges hur målen om kompetensförsörjning i regionala utvecklingsstrategin, RUS, ska uppnås.

Det andra förslaget handlar om att det behöver finnas en tvärgående funktion på nationell nivå för samverkan och samordning mellan valideringssystemets olika delar. Det ska i någon form finnas kvar ett ansvar för att hålla samman och driva på utvecklingen av validering efter att Valideringsdelegationen slutfört sitt uppdrag. Ett nationellt sammanhållet system är en viktig förutsättning för en fungerande regional samverkan om validering och för att undvika parallella processer.


Valideringsdelegationen lämnar sitt slutbetänkande till regeringen i december 2019.


Fler bilder från dagen

En kvinna står på scenen och talar till åhörarna (som inte syns på bilden). Hon står framför en skärm som har rubriken "Framtiden..." Efterföljande text lyder: "Har vi ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering idag? Nej inte än, men Omfattningen av validering har ökat. Stöd för kvalitet och likvärdighet har utvecklats. Kompetensen bland utförare har höjts.
Kanslichef Elin Landell. Foto: Valideringsdelegationen.

 

 

I förgrunden ett runt bord med tre personer varav en man talar i mikrofon. I bakgrunden flera personer som tittar mot deras håll.
Cindy Karlsson, Nicklas Helander och Ann-Kristin Lindgren från Motala kommun driver ESF-projektet Validering i Östergötland. Foto: Valideringsdelegationen.
Person i förgrunden med ryggen mot tittaren ställer fråga i mikrofon till de två personer som står på scenen.
Under eftermiddagens workshop fanns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Foto: Valideringsdelegationen.
Många åhörare vid runda bord. En kvinna har en mikrofon i handen och ställer en fråga till någon på scenen (som inte syns på bilden).
Foto: Valideringsdelegationen.