Förslag om validering på remiss

Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det att lämna synpunkter på förslagen till regeringen.

Regeringen har skickat ut departementspromemorian

på remiss. Promemorian innehåller förslag som syftar till att öka tillgången till validering för den enskilde. Bland annat föreslås det att definitionen av validering i skollagen ska förtydligas och att berörda myndigheter får i uppdrag att samverka och informera om validering. Tillgången till validering inom vuxenutbildningen föreslås stärkas genom att huvudmän blir skyldiga att erbjuda en elev validering.

Promemorian och de åtgärder som den kommer att leda till utgör en viktig utgångspunkt för Valideringsdelegationens arbete.

Remissinstanserna har till och med den 3 november 2016 på sig att lämna synpunkter på förslagen till regeringen.

Läs mer