Stort intresse för Valideringsdelegationens dialogkonferens

Det var stort tryck på platserna till Valideringsdelegationens dialogkonferens den 25 november i Stockholm. Nära hundra representanter från utbildnings-, arbetsmarknads- och kompetensförsörjnings-Sverige lyssnade på föredrag, diskuterade och framförde synpunkter till delegationens arbete.

Deltagarna strömmar in
Deltagarna strömmar in
Från vänster Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stockholm, Emil Plisch, Arbetsmarknadsdepartementet, Thomas Persson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan.
Registrering och kaffe. Från vänster Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stockholm, Emil Plisch, Arbetsmarknadsdepartementet, Thomas Persson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan.

”Långsiktiga, generella system för validering”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, öppningstalar.
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, öppningstalar.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström öppnade dagen och gav sitt och regeringens perspektiv på validering. Hon poängterade vikten av långsiktiga, generella system som kan gynna såväl nyanlända som personer som blir av med sina jobb vid en omställning. Regeringens nya satsning på regionalt yrkesvux kan vara ett sätt att skapa ingångar till arbetsmarkanden för gruppen nyanlända, sa Ekström. För att få statsbidrag för yrkesvux måste kommunerna erbjuda möjlighet till validering. Vid fördelningen av statsbidraget ska hänsyn också tas till om kommuner samverkar om yrkesvux. På så sätt kan utbudet av olika utbildningar breddas, vilket i sin tur ökar möjligheterna att erbjuda validering runt om i landet.

Ekström berättade också om ett besök nyligen i Borås med anledning av Ericssons aviserade sparpaket. Det var många, från såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan som uttryckte för oro över att kompetens som byggts upp bland de anställda skulle gå förlorad vid ett eventuellt varsel. Många av medarbetarna saknade betyg eller intyg på sin kompetens. För Ekström var slutsatsen tydlig; här behövs validering för att synliggöra kompetensen.

Att jobba för att stärka validering gynnar hela arbetsmarknaden, sa Ekström. Vi har jobbat med validering väldigt länge, och det kanske aldrig blir klart. Därför vill jag säga till er, vi måste kämpa på!

Jonas Milton, ordförande Valideringsdelegationen 2015-2019 leder frågestunden efter Anna Ekströms anförande.
Jonas Milton, ordförande Valideringsdelegationen 2015-2019 ledde frågestunden efter Anna Ekströms anförande.

Tre perspektiv på validering

Åhörarna fick också ta del av tre olika perspektiv på validering och ett efterföljande samtal under ledning av seniorkonsulten Kenneth Abrahamsson. Per Andersson, professor i pedagogik från Linköpings universitet beskrev validering ur individens perspektiv.

Nils Karlsson, docent i nationalekonomi och vd på näringslivets forskningsinstitut Ratio hade kompetensförsörjning som utgångspunkt i sitt anförande och Annika Sundén, analysdirektör från Arbetsförmedlingen avslutade med att beskriva validering som ett verktyg för integration.

Nils Karlsson, Per Andersson och Annika Sundén.
Nils Karlsson, Per Andersson och Annika Sundén.

Efter en engagerad frågstund med åhörarna fick de tre föreläsarna ge var sitt medskick till delegationen. Per Andersson poängterade vikten av att se till individens kompetens och validera det personen kan. Nils Karlsson menade att delegationen i högre utsträckning skulle utgå från arbetsgivarnas perspektiv och fokusera på fungerande finansiering till företag som satsar på validering. Annika Sundén underströk att matchning kräver metodutveckling och kvalitetsarbete för att skapa efterfrågan på validering bland arbetsgivarna, och för att viktiga målgrupper som nyanlända kvinnor inte ska glömmas bort när arbetsförmedlarna anvisar till validering.

Lägesrapport

Förmiddagen avslutades med att Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell gav en lägesrapport. Hon tecknade en positiv bild där mycket är på gång men där det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete. Landell beskrev också delegationens fortsatta arbete mot bakgrund av de områden som särskilt behöver fokuseras.

Elin Landell, kanslichef, Valideringsdelegationen 2015-2019 ger en lägesbeskrivning.
Elin Landell, kanslichef, Valideringsdelegationen 2015-2019 ger en lägesbeskrivning.

Samtal om fem fokusområden

IMG_5200

Under eftermiddagen var det dags för själva samtalet, dialogen. Deltagarna delades in i fem grupper, ett för varje fokusområde. Önskemålet från delegationen och kansliet var att få så konkreta och handlingsorienterade synpunkter som möjligt. De fem fokusområden som diskuterades var:

  • Regional samverkan
  • Validering för tillträde och tillgodoräknande inom yrkeshögskola och högskola
  • Lättillgänglig information och tydliga ingångar
  • Validering för strategisk kompetensförsörjning i arbetslivet
  • Valideringsprocessen till legitimation i reglerade yrken

”Någon måste betala”

Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet.
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet.

Irene Wennemo, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet avslutade dagen. Hon betonade vikten av branschmodeller som efterfrågas och har legitimitet i arbetslivet. Men någon måste betala valideringen, fortsatte hon. Och här är det Arbetsförmedlingen som har pengarna. Därför är det viktigt att de nu ser till att upphandla validering inom de områden där det finns branschmodeller.

Valideringsdelegationens ordförande Jonas Milton avslutade konferensen med att tacka för alla värdefulla synpunkter och inspel och uppmanade de som ville att höra av sig till delegationens kansli med ytterligare synpunkter.

Presentationer