Flera centrala myndigheter ansvarar för att främja användning och utveckling av validering inom sina respektive områden. På denna sida hittar du information, stöd och verktyg från dessa myndigheter indelat i följande områden:


Kompetensutveckling om valideringEn turkos/röd tecknad ficklampa


Webbutbildning om validering

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av Skolverkets webbaserade utbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion”. I utbildningen får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar samt även en kunskapsbank.

» Webbutbildning: Validering i teori och praktik – en introduktion
» Webbfilm och artikel: Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering


Högskolekurs Validering i praktiken, 7,5 hp

Utveckla ditt arbete med validering. Få kunskap och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens. Denna högskolekurs är en uppdragsutbildning som Skolverket bekostar. Kursen bygger på webbutbildningen ovan och fördjupar det praktiska arbetet med kartläggning och bedömning kopplat till teori och vetenskap. (Genomförs ej under vårterminen 2019.)

» Högskolekurs på Linköpings universitet
» Högskolekurs på Linnéuniversitetet


Webbutbildning om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Öka din kunskap i att kartlägga nyanlända elevers kunskaper med hjälp av Skolverkets webbaserade utbildning. Du får lära dig hur kartläggningsmaterialet är uppbyggt, hur man får till ett bra kartläggningssamtal och hur man tar tillvara på resultatet av kartläggningen.

» Webbutbildning: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper


Vilken kompetens behöver du som arbetar med validering?

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har kartlagt vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för dig som arbetar med validering. Man har lagt fokus på vad du som arbetar med validering behöver för kompetenser för att nå god kvalitet under hela valideringsprocessen, vilket resulterat i kompetensprofilerna i rapporten.

» Rapport: Nordiska kompetensprofiler för den som arbetar med validering (engelska)
» Rapport: Nordiska kompetensprofiler för den som arbetar med validering (danska)


Åtta faktorer för kvalitet i validering

En nordisk forskargrupp har tagit fram en modell för kvalitet i validering som omfattar åtta kvalitetsfaktorer: Information, Förutsättningar, Dokumentation, Koordinering, Vägledning, Kartläggning, Bedömning och Uppföljning (Information, Preconditions, Documentation, Co-ordination, Guidance, Mapping, Assessment, Follow-up).

» Nordisk modell för kvalitet i validering (engelska)

Modellens användbarhet har också studerats. Tre nordiska utbildningsanordnare har deltagit i en interaktiv forskningsprocess. Resultaten visar att modellen fungerar för att peka ut strategiskt viktiga delar och faser i valideringsprocessen ur ett kvalitetssäkringsperspektiv.

» Rapport: Nordisk studie om kvalitet i validering (engelska)


Kompetenskartläggning

Tecknat papper och penna inne i en cirkel.Den första delen av en validering är en kompetenskartläggning. Den är utforskande och handlar om att synliggöra erfarenhet och kompetens från såväl utbildningar och yrkesliv som fritid och eventuellt föreningsliv. Kompetensen behöver beskrivas och dokumenteras. En kartläggning av reell kompetens kan ta lite tid och är oftast inget man gör färdigt på en gång.


Stöd för kompetenskartläggning för komvux på gymnasial nivå

På denna sida hittar du samlat kartläggningsstöd för komvux på gymnasial nivå (vuxenutbildning). Stödmaterialet är framtaget för att underlätta arbetet med att kartlägga och synliggöra en individs kompetens.

» Kartläggning av reell kompetens inom komvux på gymnasial nivå


Stöd för kompetenskartläggning för yrkeshögskoleutbildning

På denna sida hittar du stödmaterial för arbetet med att kartlägga reell kompetens inom yrkeshögskolan.

» Kartläggning av reell kompetens inom yrkeshögskolan


Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux

Detta verktyg kan du använda vid vägledning och kartläggning av personer som har behov av att få sina yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser synliggjorda. Stödverktyget är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha personens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar. Verktyget är översatt till ett antal språk.

» Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux
» Gå direkt till kartläggningsverktyget


Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen

Elever behöver få tillgång till studie- och yrkesvägledning av sådan kvalitet att de på olika sätt kan hantera övergångar och växlingar i livet. Fem inspirerande exempel från olika verksamheter visar hur en varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ. Ett av exemplen handlar om validering.

» Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen


Kartläggning av vuxna som ska lära sig ett andra språk

Vuxna som ska lära sig läsa och skriva på ett annat språk än sitt modersmål behöver först få göra en kartläggning över sina färdigheter och kunskaper. Därefter kan språk- och skriftutvecklande undervisning påbörjas med eleven. Till hjälp för detta finns Skolverkets kartläggningsverktyg samt även stödmaterial kring grunder i skriftspråksutveckling.

» Kartläggning av vuxna andraspråksinlärare
» Grunder i skriftspråksutveckling


Självskatta dina kompetenser

Genom att självskatta dina kompetenser kan du få en bild av dem och ett underlag för fortsatt diskussion med en arbetsförmedlare eller en studie- och yrkesvägledare. Arbetsförmedlingens självskattningsformulär finns för flera olika branscher på många olika språk. Formulären är utvecklade för personer med yrkeserfarenhet från andra länder men kan med fördel användas av alla.

» Självskatta dina kompetenser


Självskattning av nyanländas kompetens genom Jobskills

Jobskills är en digital tjänst för den som är ny i Sverige och som vill synliggöra sin kompetens för relevanta arbetsgivare. Du som vill skapa en kompetensprofil i Jobskills har möjlighet att göra det på sex olika språk; arabiska, persiska (farsi), somaliska, tigrinja, engelska och svenska. Profilen kan sedan automatiskt omvandlas till ett CV på svenska som går att sprida till kontakter du skaffat dig i Sverige. Och du som är arbetsgivare och som vill hitta ny kompetens kan skapa kontakt med dessa personer genom att söka i databasen.

» Artikel: – För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner
» Gå direkt till verktyget Jobskills


Kompetensbedömning


Prövning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildningVit genomförande-bock i en blå cirkel

En prövning är en bedömning av en elevs kunskaper inom ett specifikt ämne. Eleven kan prövas för ett ämne i grund- eller specialskolan, i en kurs i gymnasieskolan samt inom vuxenutbildningen. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs. På Skolverkets webbplats finns det frågor och svar kring prövning och en förklaring av skillnaden mellan prövning och validering. De allmänna råden om prövning har tagits fram för att stödja huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt.

» Skolverkets information om prövning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning
» Publikation: Allmänna råd om prövning


Metodstöd för validering inom vård och omsorg

Nu finns en nationell valideringsmodell för vårdbiträde och undersköterska. VO-College har tagit fram riktlinjer och metodmaterial för validering inom vård och omsorg. Valideringsprocessen utgår från faktiska arbetsuppgifter, samtidigt som materialet tydliggör i vilka gymnasiekurser kunskapsmålen finns. På så sätt blir det lättare att komplettera eventuella kunskapsluckor.

Metodstödet riktar sig till yrkeslärare med ämneskompetens inom området och finns tillgängligt på VO-Colleges webbplats. Medlemmar i VO-College laddar ner metodmaterialet utan kostnad. Övriga kan ladda ner metodmaterialet mot en avgift på 2000 kronor.

» Här kan du ladda ner det nya metodstödet
» Artikel: VO-Colleges nya metodstöd nu tillgängligt


Bedömning av reell kompetens i yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om sökande är behöriga till utbildningarna, även om de saknar vissa formella meriter. Det kan också vara viktigt att ta tillvara reell kompetens för att studerande inte ska behöva läsa sådant de redan vet och kan, vilket därmed kan förkorta tiden på en pågående utbildning.

» Bedömning av reell kompetens inom yrkeshögskolan


Handbok för tillträde och tillgodoräknande i yrkeshögskolan

Denna handbok vänder sig i första hand till de som bedriver yrkeshögskoleutbildning och som behöver stöd i hanteringen av tillträdesprocessen. Den kan också fungera som ett stöd för dem som planerar att anordna yrkeshögskoleutbildning och till alla som vill veta mer om hur tillträde till utbildning inom yrkeshögskolan fungerar. Ett kapitel i handboken tar särskilt upp bedömning av reell kompetens och validering för tillträde och tillgodoräknande.

» Handbok för tillträde och tillgodoräknande i yrkeshögskolan


Ansök om bedömning/prövning av reell kompetens för behörighet inom högskolan

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. På denna sida får du information om hur du gör en sådan ansökan. Eftersom högskolor och universitet arbetar olika med bedömning av reell kompetens, bör du gå in på den aktuella högskolans webbplats och läsa mer om hur de vill att du ska göra, innan du skriver din ansökan.

» Ansök om prövning av reell kompetens för behörighet inom högskolan


Stödmanual för bedömning av reell kompetens inom högskolan

Valideringsnätverk Väst har tagit fram en stödmanual för arbetet med bedömning av reell kompetens inom högskolan. Nätverket består av sju lärosäten och man påbörjade samarbetet under UHR:s pilotverksamhet 2016-2018 om reell kompetens. Under de tre år som pilotverksamheten pågick på totalt tjugotre lärosäten skapades metoder, modeller och samarbeten för att effektivisera och höja kvaliteten när det gäller bedömningar av reell kompetens.


» Slutredovisning av pilotverksamheten om bedömning av reell kompetens inom högskolan


Branschvalidering


Branschmodeller som är nationellt erkända

Branschvalidering är validering av individers yrkeskompetens som genomförs i branschernas regi. Branschens verksamheter och företag står för legitimiteten och branschvalideringen är nationellt erkänd. Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

» MYH:s information om branschvalidering
» Se inom vilka yrkesområden det finns branschmodeller


Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har utarbetat en standard för branschvalidering av yrkeskompetens. Standarden är ett stöd till branscherna när de utvecklar och vidareutvecklar kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller. Standarden är framtagen i samarbete med branscherna och är förankrad i MYH:s branschnätverk för validering, där det ingår företrädare för branschorganisationer och för nationella myndigheter.

» Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens


Bli leverantör av branschvalidering till Arbetsförmedlingen

Validering är ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen, som upphandlar branschvalidering enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Det innebär att arbetssökande själv väljer leverantör och att alla som är valideringsutförare enligt branschmodell har möjlighet att bli leverantör. Läs mer om Validering hos Arbetsförmedlingen på denna sida.

» Validering hos Arbetsförmedlingen


Upphandlade branschmodeller hos Arbetsförmedlingen

Här kan du läsa mer om de branschmodeller som finns hos Arbetsförmedlingen. Personen det gäller behöver vara inskriven som arbetssökande. Validering inom Arbetsförmedlingen finns för närvarande inom de tre områdena bygg och anläggning; hotell, restaurang och storhushåll och inom installation, drift och underhåll. Arbetsförmedlingen arbetar för att validering successivt ska bli tillgängligt inom fler yrkesområden där det råder brist.

» Validering för arbetssökande hos Arbetsförmedlingen


SeQF


SeQF synliggör lärande oavsett hur det är förvärvat

SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework. Många europeiska länder är anslutna till den. SeQF kan synliggöra lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

» Myndigheten för yrkeshögskolans information om SeQFHalvcirkel med 8 "tårtbitar" som motsvarar de 8 nivåerna i SeQF.
» SeQF:s webbplats


Handbok för ansökan om nivåplacering i SeQF

Utfärdare av kvalifikationer kan ansöka om inplacering i SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Här finns stödmaterial i form av en handbok om hur du gör en sådan ansökan.

» Handbok SeQF för utfärdare av kvalifikationer


Bedömning av utländsk utbildning


Webbtjänst – få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

UHR har tagit fram en bedömningstjänst där man snabbt kan få information om vad en utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning motsvarar i Sverige. Svaret kan laddas ner som en pdf-fil, som den som söker arbete kan skicka till arbetsgivare tillsammans med sina utbildningsdokument. I tjänsten finns bedömningar av närmare 500 utbildningar från 37 länder.

» Bedömningstjänsten – få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige


Information om bedömning av utländsk utbildning

Har du en avslutad utländsk utbildning (gymnasial, eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning)? Då kan du ansöka hos Universitets- och högskolrådet, UHR, om ett individuellt utlåtande som visar vad din utbildning motsvarar i Sverige. Observera att om du vill söka en universitets- eller högskoleutbildning i Sverige så kan du göra det utan att först ha fått en bedömning av din utländska utbildning. Du vänder dig då till det universitet eller den högskola som du vill studera vid. Där kan du också ansöka om tillgodoräknande om du har tidigare högskoleutbildning.

» Bedömning av utländsk utbildning (för den som har dokument)
» Gå direkt till webbansökan om bedömning av utländsk utbildning


Information om bedömning av utländsk utbildning för den som saknar dokument

Om du har en avslutad eftergymnasial utländsk utbildning men saknar dokument över delar eller hela utbildningen kan du ansöka om att få en beskrivning istället för ett utlåtande. Det är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som behövs för att göra ett fullständigt utlåtande. Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete, vidareutbildning eller för validering av din kompetens.

» Bedömning av utländsk utbildning (för den som saknar dokument)


Reglerade yrken som exempelvis lärare, läkare och sjuksköterska

Ett tecknat stetoskop med blå slang.Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Exempel på reglerade yrken är lärare, läkare, tandläkare och sjuksköterska. Om du vill arbeta inom något av de reglerade yrkena ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket.

» Universitets- och högskolerådets information om reglerade yrken


EU


EU:s rekommendation om validering

Europeiska rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande anger att EU:s medlemsstater senast 2018 ska ha inrättat arrangemang för validering. Valideringsdelegationen har, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, sammanställt en redovisning av hur Sverige har implementerat EU:s rekommendation om validering.

» EU:s rekommendation om validering på EUR-Lex


Europeiska riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande

Cedefops riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande är ett stöd till individer och organisationer som ska påbörja, utveckla, införa och genomföra validering. Syftet med riktlinjerna är att klargöra villkoren för genomförande av validering och peka på de kritiska val som behöver göras av intressenter vid genomförandet av valideringen.

Cedefop = Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (European centre for the Development of Vocational training)

» European guidelines for validating non-formal and informal learning


Europass – dokumentera dina meriter och kvalifikationer

Europass kan användas av personer inom EU som på ett enkelt sätt vill visa vilka kvalifikationer och meriter de har. Genom Europass dokumenterar du dina meriter och kvalifikationer, och kan sedan använda dokumentationen när du söker jobb eller vill delta i en utbildning i ett annat land.

» Universitets- och högskolerådets information om Europass
» Gå till Europass på Cedefops webbplats


Språkpasset – självbedömning av språkkunskaper inom EuropassTolv gula stjärnor i en blå cirkel

Dina språkkunskaper är viktiga om du vill studera eller arbeta på annat håll i Europa. I Språkpasset kan du dokumentera dina färdigheter, studier och examina i språk. Europass språkpass hittar du på Europass webbportal, där du kan se exempel på språkpass, skapa ditt eget, ladda ned dokument eller uppdatera ditt språkpass.

» Universitets- och högskolerådets information om Europass språkpass

Övrigt


Skolverkets samlade stöd och verktyg inom validering

En persons kunskap och kompetens kan synliggöras genom verktyget validering, det vill säga kartläggning och bedömning. Validering kan användas inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs eller för att exempelvis anpassa eller förkorta en utbildning. Det är en vinst för både samhälle och individ att ta vara på det som en person redan kan.

På Skolverkets webbplats hittar du som arbetar med vägledning, kartläggning eller bedömning användbara resurser inom området validering.

» Skolverkets samlade stöd och verktyg inom validering


Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering

Riktlinjer och stödmaterial utformat främst för att stödja studie- och yrkesvägledare, lärare, handledare, rektorer och yrkesbedömare inom kommunernas vuxenutbildning. De kan även användas i samband med kartläggning av unga vuxna som har kunskaper och kompetenser inom t.ex. ett yrkesområde. Syftet med riktlinjerna är att stimulera till insatser i olika valideringssituationer och utgöra underlag för såväl kartläggningsprocesser, bedömningsarbete samt efterföljande dokumentation av en individs kunskaper och kompetenser.

» Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering


Identifiering av generella och överförbara kompetenser

I detta material presenteras hur EU:s åtta nyckelkompetenser kan användas vid identifiering av generella och överförbara kompetenser. Materialet riktar sig främst till dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen.

» Identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är Arbetsförmedlingens vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för de cirka 200 största och vanligaste yrkena på arbetsmarknaden. Yrkeskompassen innehåller en prognos för yrket på ett års sikt samt yrkesbeskrivningar och utbildningsinformation. Yrkeskompassen vänder sig främst till dig som behöver stöd i ditt yrkesval eller som arbetar med vägledning.

» Arbetsförmedlingens verktyg Yrkeskompassen


Yrken A-Ö

Vill du veta mer om ett yrke? Använd Arbetsförmedlingens tjänst Yrken A-Ö. Via olika yrkesområden kan du söka upp det yrke du vill veta mer om och se filmer och intervjuer med personer inom yrket.

» Arbetsförmedlingens tjänst Yrken A-Ö


Yrkesguiden

I Arbetsförmedlingens yrkesguide får du fakta och utbildningstips om drygt 300 yrken. Yrkesguiden innehåller beskrivningar av yrket och arbetsuppgifter, var man kan arbeta och hur man ska utbilda sig för att ta sig dit.

» Arbetsförmedlingens tjänst Yrkesguiden

LÄS MER

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Valideringsguiden hjälper dig att hitta rätt utifrån vem du är och vilka behov du har.

» Valideringsguide – vart ska jag vända mig?


Svåra ord och begrepp?

» Lär dig vad de betyder i vår ord- och begreppslista