Från delegationen

Branschvalideringens användning och nytta
Rapport om framgångsrik användning av branschvalidering, med några goda exempel samt identifierade framgångsfaktorer och hinder.

Vägledning för aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar
Denna vägledning vänder sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer och ger handfasta råd om hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Remissvar SIS-standard Validering av individuell kompetens

Från andra aktörer

Universitets- och högskolerådet 2016: En särskild valideringsinsats
I denna rapport presenterar UHR förslag till hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas, enligt uppdrag från regeringen i myndighetens regleringsbrev.

Arbetsförmedlingen 2015: Uppdrag att utveckla metoderna för och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens
Återrapportering till regeringen. Arbetsförmedlingen fick år 2014 ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens.

Statskontoret 2013: Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda
Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och bedömt insatser för att validera utrikes föddas och nyanländas kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan 2012: Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens
I det här dokumentet presenteras nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.