Tack till YA-delegationen som gjort filmen.

Mycket av det vi kan har vi lärt oss i skolan. Det är dokumenterat genom betyg. Andra saker har vi lärt oss på jobbet, i föreningslivet eller på annat sätt. Genom en validering kan vi få även detta dokumenterat genom till exempel ett yrkesbevis.

I en validering kartläggs, dokumenteras, värderas och erkänns det som vi kan inom ett område, men inte har giltigt bevis på.

Syften med validering kan vara att:

  • korta en pågående utbildning så att man inte behöver läsa sådant man redan kan.
  • dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb.
  • identifiera vilka kunskaper och färdigheter som behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation man önskar.

Valideringen kan alltså både ge intyg på det man redan kan och identifiera vad man behöver komplettera för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och studietiden kan kortas.

I skollagen beskrivs validering så här 2019:

”… en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats

Resultatet av valideringen blir ett erkännande av kunskaper och kompetens. Personen som validerats får ett formellt intyg som visar att hon eller han har hela eller delar av den kompetens som motsvarar kraven för ett visst yrke, bransch eller utbildning/kurs.