Validering syftar till att synliggöra och bekräfta en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning.

Det kan till exempel handla om att korta en pågående utbildning, så att man som elev/student inte behöver läsa om sådant man redan kan. Det kan också handla om att man vill dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb, eller i samband med kompetensutveckling i jobbet. Ytterligare ett viktigt syfte med validering är att ringa in vilka kunskaper och färdigheter som behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation man önskar. Valideringen kan alltså både ge intyg på det man redan kan och identifiera vad man behöver komplettera för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och studietiden kan kortas.

I skollagen beskrivs validering så här:

”… en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats

Resultatet av valideringen blir ett erkännande av kunskaper och kompetens. Personen som validerats får ett formellt intyg som visar att hon eller han har hela eller delar av den kompetens som motsvarar kraven för ett visst yrke, bransch eller utbildning/kurs.