Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Delbetänkanden


(lämnades till regeringen i mars 2017)


(lämnades till regeringen i april 2018)

Kommittédirektiv

Delegationens uppdrag finns beskrivet i ett kommittédirektiv från regeringen (dir. 2015:120). Där står det bland annat att delegationen ska:

 • lämna förslag på en nationell strategi för validering
 • verka för att en samsyn på validering, dess innebörd och funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet
 • följa och analysera omfattningen och resultatet av validering inom utbildningsväsende och arbetsliv
 • sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering
 • arbeta för att information om validering som tillgodoser den enskildes behov görs tillgänglig
 • lämna förslag till regeringen och ta behövliga initiativ till förändringar som stärker valideringsarbetet inom utbildningsväsendet och arbetslivet
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Tilläggsdirektiv

I augusti 2018 beslutade regeringen om ett utvidgat uppdrag som beskrivs i ett tilläggsdirektiv (dir. 2018:101). I tilläggsdirektivet får delegationen nu även i uppdrag att:

 • föreslå en övergripande definition av validering som utgår från Europeiska unionens råds rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande
 • se över författningar där begreppet validering ingår för att uppnå en överensstämmelse med den övergripande definitionen som utredningen föreslår
 • analysera och ta ställning till hur den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande kan användas för att stärka samspelet mellan validering och utbildningsinsatser av olika aktörer
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 30 december 2019. 

Den tidigare valideringsdelegationen

Även under åren 2004–2007 fanns en valideringsdelegation. Den hade bland annat i uppdrag att bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer inom validering. Under denna period utvecklades ett flertal av de branschmodeller för validering av kompetens, motsvarande anställningsbarhet i respektive yrke, som finns idag.

I den tidigare valideringsdelegationens slutrapport ”Mot en nationell struktur” finns delegationens arbete och slutsatser beskrivet.