Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Delegationen ska bland annat lämna förslag på en nationell strategi för validering som präglas av effektivitet, långsiktighet och överblickbarhet och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella strukturer för validering på nationell och regional nivå.

Delegationens uppdrag finns beskrivet i ett direktiv från regeringen (Dir. 2015:120 En samordnad utveckling av validering). Där står det bland annat att delegationen ska:

  • lämna förslag på en nationell strategi för validering,
  • verka för att en samsyn på validering, dess innebörd och funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet,
  • följa och analysera omfattningen och resultatet av validering inom utbildningsväsende och arbetsliv,
  • sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering,
  • arbeta för att information om validering som tillgodoser den enskildes behov görs tillgänglig,
  • lämna förslag till regeringen och ta behövliga initiativ till förändringar som stärker valideringsarbetet inom utbildningsväsendet och arbetslivet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019. Delegationen har möjlighet att innan dess lämna förslag till regeringen i form av delbetänkanden.

Den tidigare valideringsdelegationen

Även under åren 2004–2007 fanns en valideringsdelegation. Den hade bland annat i uppdrag att bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer inom validering. Under denna period utvecklades ett flertal av de branschmodeller för validering av kompetens motsvarande anställningsbarhet i respektive yrke som finns idag.

I Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur finns delegationens arbete och slutsatser beskrivet.